برش چسب

Tip Print Share

 

 

 

چسب بعضی از انواع کیسه ‏های استومی از قبل بریده و آماده است، مثلا به اندازه 50 یا 60 میلی‏متر. استفاده از این کیسه ‏ها توصیه نمی‏شود، مگر آن که شکل استوما کاملا گرد و اندازه آن متناسب با دهانه چسب کیسه باشد. از آنجا که به ندرت چنین حالتی پیش می‏ آید و اغلب اوقات استوما دقیقا گرد یا متناسب با آن اندازه دقیق نیست، چسب کیسه‏ های استومی باید به شکل یا اندازه دلخواه بریده شود. روی چسب این کیسه ‏ها دوایر مدرج چاپ شده است تا به ترسیم الگوی شکل استوما و برش چسب کمک کند. برداشتن الگوی استوما و برش چسب کیسه نیاز به آموزش توسط پرستار استومی دارد.

 

 

 

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

021-64844