كيسه هاي بسته

Tip Print Share

 

قابل تخلیه نیستند و پس از پر شدن باید به دور انداخته شوند. این کیسه‏ ها بیشتر توسط افراد کلستومی، که مواد دفعی آنها سفت است، مصرف می‏شوند.

 

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

021-64844